Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Al BOE núm. 261 del 31 d'octubre de 2016 s'ha publicat el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic