Acord carrera profesional funcionaris interins i laborals temporals

A la Mesa Sectorial de dia 4 de maig es va negociar l’Acord de carrera per incloure el personal de Serveis Generals interins que a data de 31 de desembre de 2015 estaven en actiu i complien els criteris exigits per al seu enquadrament extraordinari.

Com a caràcter general, els efectes econòmics seran a 1 de gener de 2021.

L’Acord també regula determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d’aquest col·lectiu que no es preveien en els Acords originals, com per exemple canvi de cos escala, especialitat o categoria professional, superació de processos selectius, funcionaris de carrera o laborals fixos que ara presten serveis com a interins o temporals...)

A més a l’esmentat Acord, l’Administració es compromet a, en el termini màxim de tres mesos, iniciar la negociació d’un text refós dels Acords de carrera vigents amb la inclusió dels criteris pel desenvolupament de la carrera professional ordinària.

Pel que fa a aquest darrer punt, l’STEI Intersindical ha remès a la Direcció General de Funció Pública un escrit sol·licitant que es realitzin les actuacions necessàries per tal d’aprovar i publicar de forma immediata la segona convocatòria de carrera professional. A més, exigim que aquesta convocatòria prevegi, atès el retard que s’ha produït en la seva aprovació per causa exclusivament imputable a l’Administració, que el reconeixement i retribució de la carrera professional s’haurà de produït amb efectes d’1 de gener de 2021 per aquells empleats públics que en aquella data ja reunien els requisits necessaris per progressar de nivell.

Cal recordar que el desembre de 2017 es va publicar la primera convocatòria ordinària de carrera que afectava el personal que disposava de fraccions de temps romanent superior a tres anys a data de 31 de desembre de 2015. Aquest fet provoca una clara discriminació entre el personal que varen poder progressar el 2018 i la resta que, a data d’avui, fa més d’un any que compleixen els requisits i que, per deixadesa de l’Administració, no poden progressar en la seva carrera professional.