Al BOIB núm. 130 del 6 d’octubre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva del personal funcionari interí i laboral temporal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015