Concurs de traslltas: correcció d'errades

Al BOIB núm. 155 del 9 de novembre s’ha publicat Resolució de rectificació d’errades del concurs de trasllats de funcionaris de serveis generals. En resum les modificacions són les següents:

  • El lloc de feina de Cap del Departament d'Administració Electrònica, amb codi F0103000N, no s'ha d'incloure en aquest annex, atès que ja és objecte d'un procediment de provisió en tràmit, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria i les bases per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 127, de 14 de setembre de 2021).
  • Per a tots els llocs de treball, a la columna TP hi ha de figurar la lletra C, excepte per als llocs següents, en els quals hi ha de figurar amb una S:
CODI LLOC TP
F01030057 S
F01030013 S
F01030051 S
F01800001 S
F01030006 S
F02100001 S
F0122000R S
F01220002 S
F02510001 S
F02940002 S
F02940004 S
F01030037 S
  • Per al lloc base auxiliar amb codi de lloc F014702P8, a la columna NL hi figura un 8, quan hi ha de figurar un 7.