Oposicions 2018

>> oposicions 2019 <<

Índex

Descarrega't el pdf

Convocatòria i reglament estatal

Reglament estatal

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

Rectificació convocatòria - Afecta a la programació d'Orientació educativa

Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de març de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

Tràmit telemàtic

Termini de presentació de sol·licituds
del 7 al 21 de març, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>
tràmit tancat

Xarxa de registres

Alguns aclariments
Tribunals

Tribunals definitius i distribució dels aspirants

Tribunals provisionals

Termini de presentació d'al·legacions
del 24 al 26 d'abril, ambdós inclosos
termini conclòs
Model d'al·legació

Absències justificades al centre

Instruccions

Són considerades absències justificades:

 • El dia de l'acte de constitució del tribunal.
 • Els dia de l'acte de constitució de la comissió de selecció.
 • El dia de les sessions necessàries prèvies a dia 23 de juny.
 • Les absències dels membres titulars que actuin efectivament (d'ofici per part dels directors)

Causes d’exclusió de tribunals

 • No prestar serveis efectius a cap centre docent
 • Estar en situació de baixa maternal o tenir un fill menor de 18 mesos en data 23/06/2018
 • Estar de baixa per malaltia i a data 20/04/2018 dur més de tres mesos de baixa
 • Ser alliberat sindical aquest curs
 • Estar en serveis especials o excedència administrativa aquest curs
 • Estar en comissió de serveis a l’estranger aquest curs
 • Proposat a dia 20 d’abril per jubilació per incapacitat
 • Que a dia 20 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2018
 • Estar en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major
 • Trobar-se en situació d’abstenció o recusació (judicis amb opositors, vincles familiars, etc. Tots els contemplats a l’article 23 de la llei 40/2015)
 • Ocupar un càrrec directiu (director, cap d’estudis, secretari) aquest curs expecte si hi ha necessitats imperioses
 • Que en el tercer trimestre tenguin reducció d’un terç o mitja jornada

Sorteig de la lletra per a la designació dels tribunals 13 de març a les 10h

Rt

Com es formarà el tribunal a partir d’aquestes lletres?

 • El primer membre seleccionat serà el primer docent funcionari de carrera de l’especialitat el primer llinatge del qual comenci per RT o successivament en ordre alfabètic (RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA...)
 • Els tribunals es completaran per ordre. Es seleccionaran, per ordre alfabètic i d’un en un (sense pegar bots).
 • Es designaran, successivament, els quatre titulars del primer tribunal, els quatre suplents del primer tribunal, els quatre titulars del segon tribunal, els quatre suplents del segon tribunal... etc.
 • Fins que no hagi finalitzat el termini d’inscripció dels opositors no es pot saber el nombre de tribunals que seran necessaris per especialitat.
 • Si no hi ha necessitats imperioses, només es podrà ser tribunal de l’especialitat en la qual estan actius

Més aclariments

Normes per a la designació dels membres dels tribunals i causes d'exclusió

Admesos i exclosos

Llista d'opositors per especialitat i illa

Llistes definitives de persones admeses i excloses

Modificació de les llistes definitives 23 de maig

Resolució de 15 de maig de 2018, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició

Causes d'exclusió

Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Resolució de 19 d'abril de 2018, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos quehan sol·licitat participar en el concurs oposició

Termini de presentació de reclamacions, desistiments i renúncies
del 20 d'abril al 4 de maig, ambdós inclosos
termini conclòs

Xarxa de registres

Nota informativa per al torn de reserva per a discapacitat:

Als aspirants que han participat per torn de Reserva per a persones amb discapacitat i actualment  figuren  a les llistes com a exclosos per la causa NDI . (No presenta el Dictamen d’acord amb la base 2.1.3.3), se’ls informa que:

 • Si tenen el grau de discapacitat reconegut pel Centre base de les Illes Balears i han autoritzat la consulta, la Direcció General de Personal Docent ha sol·licitat d’ofici el Dictamen,  en el moment en què sigui rebuda aquesta documentació els aspirants figuraran en les llistes definitives com a admesos o exclosos en funció del contingut del Dictamen.
 • Si tenen el grau de discapacitat reconegut per Centres base d’altres comunitats autònomes. Si aporten el corresponent Dictamen en el termini de reclamacions de les llistes provisionals figuraran a les llistes definitives com a admesos o exclosos, en funció del contingut del Dictamen.

La manca d’aportació del dictamen suposa la no-admissió de l’aspirant en el torn de reserva i serà admès pel torn lliure amb la impossibilitat de fer adaptacions per a la realització de les proves

Fase d'oposició

Distribució dels aspirants per tribunals i lloc de les proves

Seus i aules de les proves

Criteris generals de la fase d'oposició

Els criteris específics els publicarà cada tribunal Portal de Gestió d'Oposicions Docents

Absències dels opositors al seu centre

Instruccions d'absències i dates de presentació i primera prova

La Conselleria obliga a les persones que s'examinen a una altra illa a tornar al seu centre, amb totes les despeses i organització que això suposa.

 • Els aspirants només es poden absentar del centre el temps indispensable per realitzar les proves.
 • Han de sol·licitar el permís per "concórres a exàmens finals i altres proves d'aptitud".
 • Han de sol·licitar als tribunals el certificat d'assistència corresponent.

Sorteig de la lletra i calendari de les proves

 • Seus per a la realització de les proves
 • Presentació i part A de la primera prova 23 de juny, a les 9 h
 • Part B de la primera prova 25 de juny a les 9 h. En funció del tipus de prova paràctica i/o números d'aspirants, la prova podria ser en dies diferents.
 • Sorteig de la lletra per a l'ordre de participació 13 de març a les 10.30 h Normes del sorteig

N

 • Final de les proves 31 de juliol

Ordre d'actuació

Especialitats amb un sol tribunal Per ordre alfabètic a partir de la lletra "N"

Especialitats amb més d'un tribunal S’ha fet una distribució equitativa dels aspirants entre tots els tribunals de la mateixa especialitat per ordre alfabètic a partir de la lletra "N".

Els aspirants dels procediments 2, 3, 4 i 5 s’han integrat en el tribunal número 1 respectiu.

Ordre d'actuació

 1. Procediment d’accés a un cos de subgrup de classificació superior
 2. Procediment d’accés a cossos del mateix subgrup i nivell de complement
 3. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d’ingrés
 4. Torn lliure del procediment d'ingrés
 5. Procediment d’adquisició de noves especialitats.

2a prova

Lliurament de la programació

Et convocaran el dia hàbil següent a la publicació de les notes de la 1a prova (temari i part pràctica), a les 9h. Dissabte i diumenge no són hàbils. Totes les convocatòries les penjarà el tribunal al portal de l'opositor.

Full de verificació de la programació

Convocatòria per a la defensa de la programació i de la unitat didàctica

T'han de convocar 24h abans al portal de l'opositor. Per tant, sí que seria possible que el lliurament i la defensa fossin el mateix dia.

Reclamacions a la fase d'oposició

Termini de presentació de reclamacions
24h desde la publicació de la llista de qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa

Models de reclamació
Hem elaborat models de reclamació que et poden servir de guia per fer la reclamació que trobis oportuna

Primera prova
Segona prova

Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés (1 i 2)

 • No és possible presentar cap reclamació de les qualificacions de les dues proves de la fase d'oposició (tema i part pràctica, programació i unitat didàctica) abans de la publicació de les qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa.
 • Les reclamacions de les qualificacions s’han de presentar per escrit davant el tribunal.
 • Enca que no haguessis aprovat la primera prova (tema i part pràctica) i s'accepti la reclamació, el tribunal et convocarà per a la realització de la segona prova (programació i unitat didàctica)
 • Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l’efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma motivada.
Fase de concurs
Base setena.4

Full de barem

El tràmit del full de barem s'activarà durant 48h des de la publicació de la llista de persones que han superat la fase de concurs.

 • Si estàs d'acord amb la puntuació, indica-ho al tràmit i envia'l.
 • Si no estàs d'acord amb la puntuació, indica els mèrits amb la puntució dels quals no estàs d'acord i afegeix el que consideris, tot indicant la documentació justificativa per presentar-los.
  En aquest cas, en enviar el tràmit obtindràs un número de preregistre. El tribunal et convocarà durant les 72 hores posteriors per entregar:
  • Full de barem
  • Còpia compulsada dels documents justificatius
  • Declaració jurada dels documents justificatius que presentes, si escau - està inclosa en el pdf que es genera en el tràmit del full de barem, només si has marcat que no estàs d'acord

>> tràmit d'autobarem >>
tràmit conclòs

Aclariments

Barem - ingrés lliure i reserva per a discapacitats

 • Només es puntuaran els mèrits perfeccionats fins dia 21 de març de 2018.
 • Les comissions de valoració publicaran les puntuacions i obriran un termini de dos dies hàbils per a la presentació de reclamacions.
 • En cap cas es poden al·legar nous mèrits ni presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats però no acreditats en el moment oportú.
 • Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, les comissions de valoració faran públics la puntuació definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Es pot interposar recurs d’alçada.

Documentació acreditativa

Consulta-la a l’annex 2 de la convocatòria.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts, màxim 10 anys)

1.1 Experiència en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics: 0,7 per any, 0,0583 per mes

1.2 Experiència en especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspirant, en centres públics: 0’35 per any, 0,0292 per mes

1.3 Experiència en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0’15 per any, 0,0125 per mes

1.4 Experiència en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0,1 per any, 0,0083 per mes

2. Formació acadèmica (màxim 5 punts)

2.1 Nota de l’expedient acadèmic (6,01 a 7,5 – 1 punt; 7,51 a 10 – 1,5 punts)

2.2 Postgrau, doctorat i premis extraordinaris

2.2.1 Estudis avançats, màsters oficials, suficiència investigadora (1 punt per cada un)

2.2.2 Títol de doctor (1 punt). 2.2.3 Títol extraordinari de doctorat (0,5 punts)

2.3 Altres titulacions universitàries (diferents a l’al·legada com a requisit)

2.3.1 Titulacions de primer cicle: 1 punt per cada una.

2.3.2 Estudis corresponents al segon cicle: 1 punt per cada segon cicle.

2.3.3 Titulacions oficials de grau: 1 punt per cada una.

2.4 Titulacions de règim especial i formació professional específica

Titulacions atorgades per Escoles Oficials d’Idiomes, Conservatoris Professionals i Superiors de Música i Escoles d’Art, i també la formació professional específica, sempre que no hagin estat al·legades com a requisit d’ingrés i que tampoc hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.

2.4.1 Per cada títol professional de Música o Dansa: 0’5 punts

2.4.2 Per cada certificat de nivell avançat o equivalent d’Escoles Oficials d’idiomes: 0’5 punts

2.4.3 Per cada títol superior d’Arts Plàstiques i Disseny: 0’2 punts

2.4.4 Per cada títol superior de Formació Professional: 0’2 punts

2.4.5 Per cada títol de Tècnic Esportiu Superior: 0’2 punts

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

3.1 Formació permanent (0,05 punts per cada 10 h de cursos superats)

3.2 Nivell D o C2 de català. Mestre de català o equivalent (1 punt)

3.3 Coneixements d’idiomes estrangers

3.3.1 Nivell C2 admès per ACLES (1 punt per cada un)

3.3.2 Nivell C1 admès per ACLES (0,75 per cada un)

3.3.3 Nivell B2 admès per ACLES (0,5 per cada un que no s’hagi acreditat a l’apartat 2.4.2)

3.4 Exclusivament pel cos de professors de música i arts escèniques. Màxim 1 punt per composicions estrenades com autor, concerts com a solista, o interpretacions escèniques estrenades

3.5 Exclusivament pel cos de professors d’arts plàstiques i disseny i pel cos de mestres de taller. Màxim 1 punt per premis en exposicions o concursos d’àmbit nacional i internacional.

Adjudicació, llista única i documentació a presentar
Base novena

Tothom que hagi obtingut plaça al concurs-oposició, aquestes són les passes que ha de fer:

 1. Adjudicació de places
 2. Presentació de documents que indica la base novena de la convocatòria i altra documentació, quan s'hagi publicat la llista d'aprovats al BOIB

Adjudicació

Vacants

Cos de primària
Altres cossos

Termini de participació
del 27 de juliol, a les 10h, fins al 30 de juliol, a les 12h
tràmit conclòs

Termini de presentació de reclamacions
Del 30 de juliol a les 13h fins el 31 de juliol a les 13h

>> Tota la informació >>

Se t'adjudicarà una destinació provisional de l’especialitat i illa per la qual has superat el procés selectiu.

La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada serà l’1 de setembre de 2018.

Llista única i lliurament de documentació

Llista

Termini
del 3 al 17 d'agost, ambdós inclosos

La documentació s'ha de dur a registre de Conselleria.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al català o castellà ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en català o castellà.

 Documentació del torn lliure i reserva per a discapacitat

 1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.
  Si la titulació ha estat obtenguda a l’estranger caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió en el cos corresponent.
 2. Fotocòpia del DNI vigent.
  En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, caldrà
  presentar fotocòpia del Certificat de ciutadà de la Unió Europea juntament amb la fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor

  ATENCIÓ Alerta caducitat DNI!
 3. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica (excepte cos de mestres i cos de música i arts escèniques)
  Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s’al·legui haver prestat serveis docents, amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009, durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, s’acreditarà aquest fet, si es tracta d’un centre públic, mitjançant el nomenament com a funcionari interí, o certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, en la qual consti el número de registre personal i l’especialitat. Si
  l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, la certificació esmentada haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa, s’haurà d’adjuntar també fotocòpia compulsada dels contractes i l’original de l’informe de la vida laboral on s’acrediti la categoria laboral i les funcions realitzades.
 4. Certificat mèdic oficial acreditatiu de "no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat".
  ATENCIÓ El certificat ha de posar exactament el text anterior o molt similar. Sinó, no serà acceptat per la Conselleria.
 5. Declaració jurada o promesa (annex 9) de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 9 de la convocatòria. Com omplir la declaració jurada?
  Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu Estat d’origen, segons el model que figura com a Annex 9 a aquesta convocatòria
 6. Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen establert a la base 2.1.3.3 de la convocatòria, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licitud o hagin autoritzat a l’Administració per sol·licitar-ho.
 7. (només si no ho vares marcar al tràmit anterior) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de mirar la convocatòria.
 8. Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau.

A més:

 1. Declaració d'incompatibilitat - Annex 2. Has d'indicar si en el moment de ser nomenat (dia 1 de setembre) tendràs alguna altra feina.
 2. Dades bancàries. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar
 3. Dades personals. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar
 4. IRPF. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar

Documentació dels accessos 3 i 4

 1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.
  Si la titulació ha estat obtenguda a l’estranger caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió en el cos corresponent.
 2. Fotocòpia del DNI vigent.
  En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, caldrà
  presentar fotocòpia del Certificat de ciutadà de la Unió Europea juntament amb la fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor

  ATENCIÓ Alerta caducitat DNI!
 3. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica (excepte cos de mestres i cos de música i arts escèniques)
 4. Una certificació o full de serveis de l’organisme del qual depenguis, on s’han de consignar:
  1. Cos al qual pertanys, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.
  2. Nombre d’anys com a funcionari de carrera
 5. Certificat mèdic oficial acreditatiu de "no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat".
  ATENCIÓ El certificat ha de posar exactament el text anterior o molt similar. Sinó, no serà acceptat per la Conselleria.
 6. Declaració jurada o promesa (annex 9) de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 9 de la convocatòria. Com omplir la declaració jurada?
  Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu Estat d’origen, segons el model que figura com a Annex 9 a aquesta convocatòria
 7. (només si no ho vares marcar al tràmit anterior) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 
  Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans.

A més:

 1. Declaració d'incompatibilitat - Annex 2. Has d'indicar si en el moment de ser nomenat (dia 1 de setembre) tendràs alguna altra feina.
 2. Dades bancàries. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar
 3. Dades personals. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar
 4. IRPF. Només si mai has fet feina per la Conselleria o si les vols canviar

Documentació de l'accés 5

No fa falta presentis res

Com omplir la declaració jurada 

Has d'omplir els espais amb el que t'indicam a continuació:

Nom i cognoms, amb domicili a població, carrer, número, i document nacional d’identitat número, declar sota jurament, o promet, a efectes de ser nomenat/da funcionari/ària del cos corresponent (primària/secundària/formació professional, escola oficial d'idiomes, música i arts escèniques...), que no he estat separat/da del servei de cap de les administracions públiques i que no em trob inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.

Localitat, dia de mes de 2018

Nomenament de funcionaris en pràctiques

Nomenament de funcionaris en pràctiques - base onzena

Si has superat el procés selectiu seràs anomenamt funcionari en practiques per al curs 2018-19, a partir de dia 1 de setembre de 2018

Ajornament de la fase de pràctiques - base onzena

L'ajornament es conceideix només en casos excepcionals i per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent.

Termini de sol·licitud de l'ajornament
del 3 al 17 d'agost, ambdós inclosos

Com hem arribat fins aquí?

Proposta definitiva de places


Oferta de places
Acord de Consell de govern

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 3 i 4, s'acumulen al torn lliure

Cos de Mestres
Ma Me Ei Fo Total
Educació infantil 74-62 9-12 27-32 4 124
Educació física 4-12 5 9-12 2 22
Música 9-12 5 9-12 1 26
Pedagogia terapèutica 27-32 4-12 9-12 2 47
Audició i llenguatge 18-22 4-12 9-12 1 36
Anglès 27-32 5 14-12 2 52
Educació primària 46-42 9-12 27-32 3 93
TOTAL 225 45 115 15 400
Cos de Professors de Secundària
Alemany 4+14 - 1 - 6
Anglès 36-42-103-24 9-12-14 23-22-43-14 1-13 95
Biologia i Geologia 19-12-23 5-13 7-13 - 36
Dibuix 6-12 1 2 - 10
Educació Física 8-12-13 4 4 1 19
Filosofia 9-12-13 2 2 1 16
Física i Química 19-12-23 6 4 - 32
Francès 4-14 1 1 - 7
Geografía i Història 27-32-43 5-12-13 12-12-13 1-13 57
Hoteleria i Turisme 4-13 1 1 - 7
Informàtica 8-12-13 1 1 1 13
Intervenció
sociocomuni.
7-12-13 2 1 - 12
Llatí 5 2 2 - 9
Llengua castella i
Literatura
27-22-43-14 5-13 8-12-13-14 1-13 53
Llengua i literatura
catalanes
8-12-13-14 1-13 9-12-13-14 - 25
Matemàtiques 29-12-43 5 12-12-13 2 55
Música 5-13-14 1 2 - 10
Navegació i
instal·lacions
marines
3-13 - 1 - 5
Orientació educativa 26-42-103 4-12-13 8-12-13 1 57
Processos sanitaris 5-13 - 2 - 8
Tecnologia 13-12-13 2 3 - 20
TOTAL 348 66 126 12 552
Cos de Professors EOI
Alemany 2-14 1 1 - 5
Anglès 22-22-64 2-14 3-14 - 37
Francès - 1-14 1 - 3
TOTAL 33 6 6 - 45
Cos de Música i arts escèniques
Dansa clàssica 2 - - - 2
Dansa espanyola 2 - - - 2
Fonaments de
composició
1 1 - - 2
Llenguatge musical 1-14 1 1 - 4
TOTAL 7 2 1 - 10

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 2, 3 i 4, s'acumulen al torn lliure.
El procediment 5 (adquisició de noves especialitats) no ocupa plaça.


Alguns aclariments

Tribunals

La designació dels tribunals es fa per ordre de llista?

Efectivament, es fa per estricte ordre de llista, tot tendint a la paritat.

Es trien tribunals sencers o es van alternant?

Es tria el tribunal sencer.

De quines especialitats es trien primer els membres del tribunal?

D'aquelles en que es pugui preveure una manca més gran de persones tribunables.

Puc ser tribunal per totes les especialitats per les quals estic habilitat/da o només de l'especialtat de la plaça que actualment estic ocupant?

Inicialment, la Conselleria intentarà formar tribunals d'acord amb l'especialitat de la plaça que actualment ocupes. En cas que no sigui suficient, pot utilitzar les altres especialitat per les quals n'estàs habilitat/da.

Sol·licitud de participació

He pagat per Banca electrònica però no he pogut concloure el tràmit. L'he de tornar a fer? Podré recuperar les taxes del primer tràmit?

Hem detectat errades tècniques en el tràmit que impossibiliten acabar el tràmit si es fa el pagament per banca electrònica. Per això, la Conselleria recomana fer el pagament telemàtic amb targeta bancària i no amb banca electrònica.

Si és el teu cas, sempre pots tornar a fer el tràmit i a continuació, demanar que et retornin els doblers de la primera taxa. Ho pots fer ja, no fa falta esperar a concloure el tràmit. Per això, la Conselleria et demanarà que duguis a registre la següent documentació:

 • Sol·lictud de retornament de les taxes (l'has de redactar tu)
 • Fotocòpia del DNI
 • Els justificants de pagament de cadascun dels tràmits telemàtics, model 046. Els pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 • Còpia de la sol·licitud de participació
 • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

Perquè em surt la casella sobre el requisit de castellà en el justificant del tràmit?

Surt per defecte a tothom. Però només li has de fer cas si ets estranger. Cas que no ho siguis, et toca sortir marcada. En aquest cas, no fa falta facis res més.

Perquè em surt sense marcar la casella del requisit de català al pdf, si al tràmit telemàtic em surt?

El que diu la casella és que autoritzes a la Conselleria a mirar-ho. Si durant el tràmit et deia que sí que el tenies (a l'apartat de després de les titulacions), no te n'has de preocupar

Com puc saber si el tràmit està acabat? Com puc saber si he d'anar a registre de Conselleria?

Com sempre, després de clicar el boto d'enviar al tràmit i arribar a la passa 6 ens podrem imprimir i guardar el justificant de la sol·licitud. Si posa "Núm. Registre" ja no fa falta que facis res més. Si posa "núm Prergistre", el tràmit no està acabat perquè hem d'aportar documentació nova.

M'he equivocat o he canviat d'opinió en alguna qüestió (illa, especialitat, etc). Puc fer-ne una de nova, què passa amb el pagament?

Sí que en pots fer una de nova. La darrera que registri, com sempre, és la que es tendrà en compte però si has fet el pagament telemàtic no et retornaran els doblers. Per no pagar doble has de fer el següent:

 1. Fes el segon tràmit però digues que el pagament el faràs presencial.
 2. Te sortirà un "preregistre", cosa que t'obligarà a anar a registre per acabar el tràmit.
 3. Imprimeix el model 046 (el justificant del pagament de la taxa) de la primera sol·licitud. El pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 4. Ves a Conselleria i registra la nova petició i adjunta el model 046 del pagament de la primer a sol·licitud.

10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la resolució de la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu (serà a final de juliol o principi d'agost)