Oposicions 2018

Darreres notícies

PORTAL DE GESTIÓ D'OPOSICIONS DOCENTS
www.oposicionsdocents.caib.es

Índex

Descarrega't el pdf

Convocatòria i reglament estatal

Reglament estatal

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

Rectificació convocatòria - Afecta a la programació d'Orientació educativa

Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de març de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

Tràmit telemàtic

Termini de presentació de sol·licituds
del 7 al 21 de març, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>
tràmit tancat

Xarxa de registres

Alguns aclariments
Tribunals

Tribunals definitius i distribució dels aspirants

Tribunals provisionals

Termini de presentació d'al·legacions
del 24 al 26 d'abril, ambdós inclosos
termini conclòs
Model d'al·legació

Absències justificades al centre

Instruccions

Són considerades absències justificades:

 • El dia de l'acte de constitució del tribunal.
 • Els dia de l'acte de constitució de la comissió de selecció.
 • El dia de les sessions necessàries prèvies a dia 23 de juny.
 • Les absències dels membres titulars que actuin efectivament (d'ofici per part dels directors)

Causes d’exclusió de tribunals

 • No prestar serveis efectius a cap centre docent
 • Estar en situació de baixa maternal o tenir un fill menor de 18 mesos en data 23/06/2018
 • Estar de baixa per malaltia i a data 20/04/2018 dur més de tres mesos de baixa
 • Ser alliberat sindical aquest curs
 • Estar en serveis especials o excedència administrativa aquest curs
 • Estar en comissió de serveis a l’estranger aquest curs
 • Proposat a dia 20 d’abril per jubilació per incapacitat
 • Que a dia 20 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2018
 • Estar en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major
 • Trobar-se en situació d’abstenció o recusació (judicis amb opositors, vincles familiars, etc. Tots els contemplats a l’article 23 de la llei 40/2015)
 • Ocupar un càrrec directiu (director, cap d’estudis, secretari) aquest curs expecte si hi ha necessitats imperioses
 • Que en el tercer trimestre tenguin reducció d’un terç o mitja jornada

Sorteig de la lletra per a la designació dels tribunals 13 de març a les 10h

Rt

Com es formarà el tribunal a partir d’aquestes lletres?

 • El primer membre seleccionat serà el primer docent funcionari de carrera de l’especialitat el primer llinatge del qual comenci per RT o successivament en ordre alfabètic (RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA...)
 • Els tribunals es completaran per ordre. Es seleccionaran, per ordre alfabètic i d’un en un (sense pegar bots).
 • Es designaran, successivament, els quatre titulars del primer tribunal, els quatre suplents del primer tribunal, els quatre titulars del segon tribunal, els quatre suplents del segon tribunal... etc.
 • Fins que no hagi finalitzat el termini d’inscripció dels opositors no es pot saber el nombre de tribunals que seran necessaris per especialitat.
 • Si no hi ha necessitats imperioses, només es podrà ser tribunal de l’especialitat en la qual estan actius

Més aclariments

Normes per a la designació dels membres dels tribunals i causes d'exclusió

Admesos i exclosos

Llista d'opositors per especialitat i illa

Llistes definitives de persones admeses i excloses

Modificació de les llistes definitives 23 de maig

Resolució de 15 de maig de 2018, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició

Causes d'exclusió

Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Resolució de 19 d'abril de 2018, per la qual es fan públiques les llistes, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos quehan sol·licitat participar en el concurs oposició

Termini de presentació de reclamacions, desistiments i renúncies
del 20 d'abril al 4 de maig, ambdós inclosos
termini conclòs

Xarxa de registres

Nota informativa per al torn de reserva per a discapacitat:

Als aspirants que han participat per torn de Reserva per a persones amb discapacitat i actualment  figuren  a les llistes com a exclosos per la causa NDI . (No presenta el Dictamen d’acord amb la base 2.1.3.3), se’ls informa que:

 • Si tenen el grau de discapacitat reconegut pel Centre base de les Illes Balears i han autoritzat la consulta, la Direcció General de Personal Docent ha sol·licitat d’ofici el Dictamen,  en el moment en què sigui rebuda aquesta documentació els aspirants figuraran en les llistes definitives com a admesos o exclosos en funció del contingut del Dictamen.
 • Si tenen el grau de discapacitat reconegut per Centres base d’altres comunitats autònomes. Si aporten el corresponent Dictamen en el termini de reclamacions de les llistes provisionals figuraran a les llistes definitives com a admesos o exclosos, en funció del contingut del Dictamen.

La manca d’aportació del dictamen suposa la no-admissió de l’aspirant en el torn de reserva i serà admès pel torn lliure amb la impossibilitat de fer adaptacions per a la realització de les proves

Fase d'oposició

Distribució dels aspirants i lloc de les proves

Al lloc només ens diu l'edifici, no les aules. En breu, la Conselleria ho hauria d'especificar

Calendari orientatiu

La conselleria ha fet arribar un calendari als tribunals d’oposicions en el qual es planifica el desenvolupament de les proves. Les dates marcades en el calendari són dates límit, màximes, però es poden avançar, la qual cosa afecta a les proves següents i als períodes de reclamacions, que també s’avancen.

Les dates previstes són:

 • Dissabte 23 de juny, 9h. Acte de presentació. Part A de la primera prova (torn lliure i torn de reserva per a discapacitats) Data segura
 • Dilluns 25 de juny, 9h. Part B de la primera prova. En funció del tipus i/o del nombre d'aspirants es poden distribuir en dies diferents Data segura
 • Dimarts 26 de juny Actuació aspirants a altres cossos (torns 3 i 4).
 • Dimarts 3 de juliol Data límit per publicar la llista de qualificacions de la 1a prova i per convocar els aspirants a la 2a prova. Aquesta data es pot avançar!
 • Dijous 12 de juliol Data límit per publicar les qualificacions de la segon prova i la llista provisional d’aspirants que han superat la fase d’oposició. Aquesta data es pot avançar!

Calenari orientatiu 3

Criteris generals de la fase d'oposició

Els criteris específics els publicarà cada tribunal Portal de Gestió d'Oposicions Docents

Absències dels opositors al seu centre

Instruccions d'absències i dates de presentació i primera prova

La Conselleria obliga a les persones que s'examinen a una altra illa a tornar al seu centre, amb totes les despeses i organització que això suposa.

 • Els aspirants només es poden absentar del centre el temps indispensable per realitzar les proves.
 • Han de sol·licitar el permís per "concórres a exàmens finals i altres proves d'aptitud".
 • Han de sol·licitar als tribunals el certificat d'assistència corresponent.

Sorteig de la lletra i calendari de les proves

 • Seus per a la realització de les proves
 • Presentació i part A de la primera prova 23 de juny, a les 9 h
 • Part B de la primera prova 25 de juny a les 9 h. En funció del tipus de prova paràctica i/o números d'aspirants, la prova podria ser en dies diferents.
 • Sorteig de la lletra per a l'ordre de participació 13 de març a les 10.30 h Normes del sorteig

N

 • Final de les proves 31 de juliol

Ordre d'actuació

Especialitats amb un sol tribunal Per ordre alfabètic a partir de la lletra "N"

Especialitats amb més d'un tribunal S’ha fet una distribució equitativa dels aspirants entre tots els tribunals de la mateixa especialitat per ordre alfabètic a partir de la lletra "N".

Els aspirants dels procediments 2, 3, 4 i 5 s’han integrat en el tribunal número 1 respectiu.

Ordre d'actuació

 1. Procediment d’accés a un cos de subgrup de classificació superior
 2. Procediment d’accés a cossos del mateix subgrup i nivell de complement
 3. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d’ingrés
 4. Torn lliure del procediment d'ingrés
 5. Procediment d’adquisició de noves especialitats.
Com hem arribat aquí?

Proposta definitiva de places


Oferta de places
Acord de Consell de govern

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 3 i 4, s'acumulen al torn lliure

Cos de Mestres
Ma Me Ei Fo Total
Educació infantil 74-62 9-12 27-32 4 124
Educació física 4-12 5 9-12 2 22
Música 9-12 5 9-12 1 26
Pedagogia terapèutica 27-32 4-12 9-12 2 47
Audició i llenguatge 18-22 4-12 9-12 1 36
Anglès 27-32 5 14-12 2 52
Educació primària 46-42 9-12 27-32 3 93
TOTAL 225 45 115 15 400
Cos de Professors de Secundària
Alemany 4+14 - 1 - 6
Anglès 36-42-103-24 9-12-14 23-22-43-14 1-13 95
Biologia i Geologia 19-12-23 5-13 7-13 - 36
Dibuix 6-12 1 2 - 10
Educació Física 8-12-13 4 4 1 19
Filosofia 9-12-13 2 2 1 16
Física i Química 19-12-23 6 4 - 32
Francès 4-14 1 1 - 7
Geografía i Història 27-32-43 5-12-13 12-12-13 1-13 57
Hoteleria i Turisme 4-13 1 1 - 7
Informàtica 8-12-13 1 1 1 13
Intervenció
sociocomuni.
7-12-13 2 1 - 12
Llatí 5 2 2 - 9
Llengua castella i
Literatura
27-22-43-14 5-13 8-12-13-14 1-13 53
Llengua i literatura
catalanes
8-12-13-14 1-13 9-12-13-14 - 25
Matemàtiques 29-12-43 5 12-12-13 2 55
Música 5-13-14 1 2 - 10
Navegació i
instal·lacions
marines
3-13 - 1 - 5
Orientació educativa 26-42-103 4-12-13 8-12-13 1 57
Processos sanitaris 5-13 - 2 - 8
Tecnologia 13-12-13 2 3 - 20
TOTAL 348 66 126 12 552
Cos de Professors EOI
Alemany 2-14 1 1 - 5
Anglès 22-22-64 2-14 3-14 - 37
Francès - 1-14 1 - 3
TOTAL 33 6 6 - 45
Cos de Música i arts escèniques
Dansa clàssica 2 - - - 2
Dansa espanyola 2 - - - 2
Fonaments de
composició
1 1 - - 2
Llenguatge musical 1-14 1 1 - 4
TOTAL 7 2 1 - 10

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 2, 3 i 4, s'acumulen al torn lliure


Alguns aclariments

Tribunals

La designació dels tribunals es fa per ordre de llista?

Efectivament, es fa per estricte ordre de llista, tot tendint a la paritat.

Es trien tribunals sencers o es van alternant?

Es tria el tribunal sencer.

De quines especialitats es trien primer els membres del tribunal?

D'aquelles en que es pugui preveure una manca més gran de persones tribunables.

Puc ser tribunal per totes les especialitats per les quals estic habilitat/da o només de l'especialtat de la plaça que actualment estic ocupant?

Inicialment, la Conselleria intentarà formar tribunals d'acord amb l'especialitat de la plaça que actualment ocupes. En cas que no sigui suficient, pot utilitzar les altres especialitat per les quals n'estàs habilitat/da.

Sol·licitud de participació

He pagat per Banca electrònica però no he pogut concloure el tràmit. L'he de tornar a fer? Podré recuperar les taxes del primer tràmit?

Hem detectat errades tècniques en el tràmit que impossibiliten acabar el tràmit si es fa el pagament per banca electrònica. Per això, la Conselleria recomana fer el pagament telemàtic amb targeta bancària i no amb banca electrònica.

Si és el teu cas, sempre pots tornar a fer el tràmit i a continuació, demanar que et retornin els doblers de la primera taxa. Ho pots fer ja, no fa falta esperar a concloure el tràmit. Per això, la Conselleria et demanarà que duguis a registre la següent documentació:

 • Sol·lictud de retornament de les taxes (l'has de redactar tu)
 • Fotocòpia del DNI
 • Els justificants de pagament de cadascun dels tràmits telemàtics, model 046. Els pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 • Còpia de la sol·licitud de participació
 • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

Perquè em surt la casella sobre el requisit de castellà en el justificant del tràmit?

Surt per defecte a tothom. Però només li has de fer cas si ets estranger. Cas que no ho siguis, et toca sortir marcada. En aquest cas, no fa falta facis res més.

Perquè em surt sense marcar la casella del requisit de català al pdf, si al tràmit telemàtic em surt?

El que diu la casella és que autoritzes a la Conselleria a mirar-ho. Si durant el tràmit et deia que sí que el tenies (a l'apartat de després de les titulacions), no te n'has de preocupar

Com puc saber si el tràmit està acabat? Com puc saber si he d'anar a registre de Conselleria?

Com sempre, després de clicar el boto d'enviar al tràmit i arribar a la passa 6 ens podrem imprimir i guardar el justificant de la sol·licitud. Si posa "Núm. Registre" ja no fa falta que facis res més. Si posa "núm Prergistre", el tràmit no està acabat perquè hem d'aportar documentació nova.

 M'he equivocat o he canviat d'opinió en alguna qüestió (illa, especialitat, etc). Puc fer-ne una de nova, què passa amb el pagament?

Sí que en pots fer una de nova. La darrera que registri, com sempre, és la que es tendrà en compte però si has fet el pagament telemàtic no et retornaran els doblers. Per no pagar doble has de fer el següent:

 1. Fes el segon tràmit però digues que el pagament el faràs presencial.
 2. Te sortirà un "preregistre", cosa que t'obligarà a anar a registre per acabar el tràmit.
 3. Imprimeix el model 046 (el justificant del pagament de la taxa) de la primera sol·licitud. El pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 4. Ves a Conselleria i registra la nova petició i adjunta el model 046 del pagament de la primer a sol·licitud.