Concurs de trasllats 2016-17. Estatal

Normativa estatal

Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 d’octubre de 2016, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

Dubtes freqüents

Termini de presentació de sol·licituds
del 8 a 28 de novembre, ambdós inclosos

>> Accés al tràmit <<
Tràmit conclòs

Llistes provisionals de puntuació
15 de desembre de 2016

Termini de presentació de reclamacions
del 16 al 30 de desembre, ambdós inclosos
Termini conclòs

Cos de mestres

Resolució de 15 de desembre de 2016 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cos de primària que participen en el concurs de trasllats


Altres cossos

Resolució de 15 de desembre de 2016 per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada als funcionaris dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats

Llistes definitives de puntuació
18 de gener de 2017

Cos de mestres

Resolució de 18 de gener de 2017, per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents del cos de mestres


Altres cossos 

Resolució de 18 de gener de 2017, per la qual es fa pública la puntuació definitiva atorgada als funcionaris docents dels cossos de secundària

Adjudicació provisional

Altres cossos (7 de març)

Resolució

Termini de reclamacions i desistiments (renúncies) per a altres cossos
del 8 al 21 de març, ambdós inclosos


Cos de mestres (14 de març)

Resolució de dia 14 de març de 2017, per la qual es fa pública l'adjudicació, amb caràcter provisional, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres.

Termini de reclamacions i desistiments (renúncies) per al cos de mestres
del 15 al 28 de març, ambdós inclosos

Adjudicació definitiva

Cos de mestres (17 de maig)

Altres cossos (10 de maig)

 

 


Canvis respecte altres anys

 • Els professors de l’especialitat 011 (Anglès) podran anar a places de centres d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • Els professors de l’especialitat 227 (Sistemes i Aplicacions Informàtiques) podran anar a places de centres d’Arts Plàstiques i Disseny.
 • S’ha incorporat un nou grup de centres: Centres d’Educació Infantil de primer cicle (0-3 anys)
 • Si es vol accedir a una plaça d’una especialitat en la qual poden ser itinerants o no itinerants, s’ha de fer constar a la sol·licitud. En cas de no posar que volen places itinerants, només es podrà accedir a places no itinerants.

DUBTES FREQÜENTS

De quin dia a dia puc concursar?

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 8 de novembre del 2016 al 28 de novembre, ambdós inclosos.

Estic d’acord amb tots els mèrits que hi ha al meu portal. He de lliurar alguna documentació a part a Conselleria?

El tràmit és automàtic un cop has finalitzat correctament l’assistent i, en aquest cas no has d’aportar res. És un tràmit telemàtic que pots fer tranquil·lament des de casa a la plana web http://dgpdocen.caib.es i que, un cop hagis posat els centres on vols concursar, t’obliga a indicar amb un «sí» que estàs d’acord amb tota la puntuació introduïda al teu portal. Només en cas que NO hi estiguis d’acord, hauràs d’imprimir els papers i dur-los a Conselleria juntament amb la documentació acreditativa i justificativa pertinent per tal que t’ho calculin de bell nou i ho introdueixin al teu portal. Els concursants han de lliurar la documentació, dins el termini establert, al registre de la Conselleria d’Educació i Universitat, als de les delegacions territorials de Menorca, d’Eivissa i Formentera, o al de qualsevol de les dependències a les quals fa referència l’article 16 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que els concursants optin per presentar la sol·licitud a una oficina de correus, ho han de fer dins un sobre obert, perquè el funcionari la pugui datar i segellar abans de certificar-la.

En un termini no superior a dos mesos comptadors d’ençà de l’endemà de finalitzar el procés, la DGP Docent ha de publicar a la pàgina web tant la relació dels participants admesos al concurs, amb la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem, com la relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de les causes d’exclusió. I la Direcció General de Personal Docent ha de fixar un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions en això.

Si un professor es retira aquest curs, la seva plaça ja sortirà al concurs de trasllats d’enguany?

No necessàriament. S’ofereixen les places vacants entre les quals s’inclouen, almenys, les que es produeixin fins al 31 de desembre d’enguany. Si la persona que ocupa la plaça es retira amb posterioritat, hauràs d’esperar al concurs de l’any que ve. A part d’això hi haurà buides totes les places de gent que concursa i que obtingui plaça a un altre lloc.

Enguany el concurs és estatal. Això vol dir que puc concursar per anar a altres comunitats autònomes?

Efectivament, enguany el concurs és estatal i això significa que hi haurà major moviment de places perquè la gent que és de fora té opció de poder concursar i, a més, si no ho fa haurà d’esperar dos anys per tornar-ho a fer.

Si concurs per a una altra comunitat autònoma, ho puc fer des d’aquí?

Sí, sempre que tinguis la plaça a les Illes has de concursar des d’aquí i ho pots fer tant per anar a altres centres de les Illes com d’altres comunitats autònomes. Si una persona, però, és del País Valencià posem per cas i vol venir a les Illes, si té la plaça allà ha de concursar des del País Valencià i demanar places de Balears.

Cada quan hi ha concurs estatal? Cada quan hi ha concurs autonòmic?

S’alternen. Si enguany el concurs és estatal i pots concursar per qualsevol banda de l’Estat, l’any que ve serà autonòmic i només podràs optar a places de les Illes. Dit d’una altra manera, la gent que vol concursar per la mateixa comunitat pot fer-ho cada curs, però la que se’n vol anar a fora ho ha de fer forçosament cada dos anys.

Com puc saber els punts que tinc?

Malauradament, no podem saber quants punts tenim. Això és terrible perquè molta gent concursa per saber els punts que té i això pot crear il·lusió debades en altres persones que volen concursar, que tenen esperances i que les perden perquè la persona renuncia. O posa un centre que segur que no li donaran. De tota manera, al portal del personal pots cercar a Concurs de trasllats (Personal Docent) i anar sumant tota la puntuació, tenint en compte que encara hi has d’afegir fins a 6 punts d’activitats internes i externes de la pipella Formació dels docents, havent-ho filtrat prèviament per concurs de trasllats. Amb posterioritat al concurs, de tota manera, trauran la puntuació que tens.

Com puc saber si als centres on vull anar hi ha plaça? Com puc saber a quins centres hi ha places buides?

No ho pots saber quan concursis i, per tant, ho hauràs de fer un poc «a cegues». Quan el tràmit del concurs s’hagi tancat, la DGP Docent ordenarà que es publiquin aquestes vacants abans de la resolució provisional del concurs, però aleshores tu ja no seràs a temps d’introduir cap canvi.

Puc optar a especialitats diferents de la meva?

Tu, bàsicament, optes a la teva especialitat en el centre nou i després, «grosso modo», els professors de lletres solen poder optar a l’àrea de suport de Llengua i Ciències Socials i els professors de ciències a la de Matemàtiques. Només les persones que estiguin habilitades d’una altra especialitat poden concursar-hi, amb el benentès que si obté la plaça el barataran de departament.

Què és el dret a concurrència? Hi puc optar?

S’entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents funcionaris de carrera d’un mateix cos amb destinació definitiva condicionin llur participació voluntària en el concurs a l’obtenció de destinació a algun dels centres d’una província determinada. Però aquest dret té les particularitats següents: a) els participants han d’incloure en les seves peticions centres d’una mateixa província; b) el nombre màxim de participants en cada grup és de quatre i cal que cada participant presenti una sol·licitud per separat. En el cas de no obtenir destinació d’aquesta manera tots els funcionaris del mateix grup de concurrència, llurs sol·licituds es consideraran desestimades.

Hi ha un màxim de places?

Sí, cada participant pot incloure en la sol·licitud un màxim de 300 peticions.

Puc desistir del concurs de trasllats en algun moment? Es pot desistir a altres comunitats autònomes?

Aquí almanco, a l’adjudicació provisional sí. Els concursants poden presentar reclamacions en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la data en què s’hagi publicat. Així mateix, durant aquest termini les persones que hagin concursat amb caràcter voluntari poden desistir de la seva participació en el concurs. El desistiment s’entén que afecta totes les peticions formulades en la sol·licitud de participació; dit d’una altra manera, renuncies a tot el concurs i no a la plaça que t’ha tocat. Es fa constar que el fet de no obtenir destinació en la resolució provisional no comporta que no se’n pugui obtenir en la resolució definitiva, a la qual hom NO pot renunciar.

Puc desistir de les places definitives?

Un cop resoltes les reclamacions i els desistiments, les places adjudicades en la Resolució definitiva són irrenunciables, i els participants s’han d’incorporar a la nova feina. No obstant això, quan es participi simultàniament per diferents cossos docents i s'obtingui destinació en més d’un, s'haurà d'optar per un en el termini de deu dies següents a la publicació de la resolució definitiva mitjançant un escrit dirigit a l’Administració a la que pertany la plaça que el concursant no ocuparà. Si no es fa aquesta opció, s’haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

Vull demanar comissió de serveis. Estic obligat a concursar abans?

Per poder participar en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2017-2018, llevat dels casos que la comissió de valoració que es creï per a aquesta convocatòria pugui considerar excepcionals, serà requisit haver sol·licitat una plaça en el concurs de trasllats per a la localitat o les localitats on se sol·liciti la comissió de serveis, i no haver desistit a la provisional.

Qui està obligat a participar del concurs? És obligatori que posi tots els centres?

Estan obligats a participar els següents col·lectius:

 • Els funcionaris de carrera que han cessat en la situació d’excedència voluntària o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i tenen una destinació provisional.
 • Els funcionaris de carrera que es troben en situació d’excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació.
 • Els funcionaris de carrera que han estat adscrits a places a l’exterior i ja s’han reincorporat a una plaça d’aquesta comunitat.
 • Els funcionaris de carrera amb destinació provisional que han perdut la seva destinació definitiva en compliment d’una resolució ferma d’expedient disciplinari, d’una sentència, de la resolució d’un recurs o perquè els han suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu.
 • Els funcionaris de carrera que mai no han obtingut la seva primera destinació definitiva.
 • Els funcionaris de carrera docents amb destinació provisional que durant el curs 2016-2017 presten servei a centres dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears.
 • Els funcionaris de carrera que, pel fet d’haver passat a prestar serveis en altres llocs de feina de l’Administració, tot mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, han perdut la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu o bé no tenien destinació definitiva, sempre que hagin cessat i obtingut una destinació docent provisional a centres dependents actualment d’aquesta Conselleria.
 • Els seleccionats en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques), que encara no han estat nomenats funcionaris de carrera.
 • Els funcionaris que tenen dret preferent a obtenir destinació a una localitat o a un àmbit territorial determinats, si volen exercir aquest dret, fins que no assoleixin aquesta destinació han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, duguin a terme les administracions educatives. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.

El curs passat vaig concursar i vaig obtenir plaça. Puc tornar a participar en el concurs enguany?

No, poden participar cada any dins la nostra comunitat autònoma tret d’aquest supòsit. Si l’any passat et donaren plaça, enguany és l’únic any que no pots optar al concurs per optar a altres places de les Illes.

Si enguany m’adjudiquen una plaça, perd tots els punts?

Això és una barbolla que circula molt i que no és del tot certa. Evidentment, els punts d’antiguitat en el centre conformen la base dels punts que et permetran l’obtenció d’una nova plaça i els perdràs. Això no obstant, la resta de punts (per formar part d’un equip directiu, per haver exercit càrrecs com ara tutor o cap de Departament, els títols d’idiomes, les publicacions, els cursos o l’antiguitat en el cos...) no els perdràs mai. Per tant, és una veritat a mitges.

En cas d’empat a punts, com es desempata?

Si dos o més funcionaris de carrera concorren a una mateixa plaça, aquesta s’ha d’adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l’aplicació del barem de mèrit. Si es produeixen empats en les puntuacions, s’ha de tenir en compte en primer lloc, com a criteri de desempat, quin funcionari ha prestat serveis efectius al centre com a funcionari de carrera durant més temps i, si cal, els altres criteris prevists dins el mateix ordre de prelació.

No tinc el reciclatge. Puc concursar?

Per tenir una plaça definitiva és necessari tenir el certificat de capacitació d’infantil o primària (CCIP) o de secundària (CCS), respectivament, no basta tenir el nivell C1 de català. Al nostre portal del personal ens dirà si ja ho tenim acreditat o no.

Com puntuen els anys d’antiguitat en el centre?

El primer i segon any d’estada en un centre a un funcionari li donen 2 punts; al tercer any n’hi donen 4, i a partir del 4 n’hi atorguen 6. No hi ha màxim en aquesta categoria.

A un cap d’estudis o un membre de l’equip directiu, això li puntua més?

Sí, a un cap d’estudis (tant és si és adjunt o no, en principi) o secretari se li atorguen 2,5 per curs per romandre al càrrec, mentre que al director se li donen 4 punts per any fins a un màxim de 20 punts.

Per ser tutor em donen punts?

Sí, d’aquests mateixos 20 punts que dèiem suara, n’hi ha 15 de reservats per als membres de l’equip directiu, però 5 punts són per funcions com ara tutor o cap de departament que compten a raó d’1 punt per curs.

I l’anglès, compta? De quines titulacions ha de ser el títol perquè puntuï?

Els títols d’idiomes (no només d’anglès) que compten són els expedits únicament per les Escoles Oficials d’Idiomes. Pel nivell c2 donen 4 punts, pel c1, 3, pel b2, 2 i pel b1, 1. Evidentment, no són acumulatius. És a dir, una persona que es presenta amb el c2 d’anglès té 4 punts, però si tenia 3 punts pel c1 d’aquest idioma els perd. En aquest cas, el límit de formació és un màxim de 10 punts ¾i tingues en compte que a més dels idiomes hi ha la formació acadèmica: diplomatures, graus, llicenciatures, doctorats...

Sóc mestre de primària i vull concursar a secundària? És possible?

No, els mestres de primària ja no poden accedir a secundària. Només podran accedir a les places corresponents dels dos primers cursos de l’ESO el cos de mestres que ja estava adscrit en aquests dos cursos. Els que es troben en aquesta situació sí que poden concursar d’IES a IES.

Hi ha res que hauria de saber?

Sí, que has de concursar només en aquelles places que realment vulguis. T’evitaràs maldecaps si optes per no incloure aquelles places que la gent posa per «provar sort» pensant que realment no hi ha cap possibilitat que la hi donin. De vegades, ens equivocam...