L’STEI manifesta el seu suport al PTSC, professionals socials de l'àmbit educatiu

Els PTSC han de ser presents en totes les etapes educatives

El sindicat reclama una negociació per a evitar el solapament de funcions entre educadors socials i PTSC

L’STEI Intersindical apropa la realitat i comunica el malestar del Professorat tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC) a la Conselleria d’Educació. Aquests professionals intervenen per garantir l’atenció a la diversitat dins l'àmbit educatiu, en coordinació amb la resta de professionals de l’orientació educativa i nombrosos serveis externs.

COVID microfonEl PTSC ha d’intervenir a totes les etapes educatives

Mitjançant una instància, el nostre sindicat reclama el compliment del que marca l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019, que regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional, i que estableix la presència de PTSC als serveis d’orientació existents a les diferents etapes educatives. A dia d’avui, la seva intervenció es limita a les etapes d’educació infantil i primària.

Solapament de funcions i manca de coordinació

Davant l’anunciada contractació d’educadors socials des del Programa PROA+ per a intervenir en els centres educatius, l’STEI Intersindical demana que es pacti l’organització amb el col·lectiu de PTSC, així com també la negociació amb els representants dels treballadors al si de la mesa sectorial. La presència simultània de les dues figures professionals als centres educatius poden dificultar la dinàmica d’intervenció.

Palma, 7 d’octubre de 2020