Real Decret 1594/2011 d'Especialitats i habilitacions dels cossos de mestres, Catedràtics i EOI

Normativa

Com aconseguir una habilitació

 

Hi ha tres vies per a l’adquisició de noves especialitats al Cos de Mestres:

  1. Superant un procés d’adquisició de noves especialitats (oposicions) regulades a l’article 52 i següents del Real Decret 276/2007.
  2. Per estar en possessió de les titulacions o requisits que figuren a l’annex del nou RD.
  3. Per impartir les àrees pròpies de l’especialitat d’Educació primària durant tres anys, a partir de l’entrada en vigor d’aquest real decret, i més del 30 per cent del seu horari podrà adquirir l’especialitat d’Educació Primària.

Una vegada revisat l’annex de titulacions requerides per a l’adquisició d’educació primària, inclou totes les especialitats de tots els plans d’estudis. Això vol dir que tots i totes podrem tenir l'especialitat d'educació primària.

Per altra, també podem sol·licitar l'habilitació per:

  • Haver superat un curs d’especialització (PT, AL, …) abans del 31 d’octubre de 2010 (Disposició transitòria 2a, apartats 2 i 1). Només tenim tres mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest RD, per acollir-nos a aquesta via.
  • Superar un curs d’especialització (PT, AL, …), en qualsevol moment, sempre que l’haguem iniciat abans del 31 d’octubre.