Presa de possessió i incorporació al centre. Curs 2022-23

Normativa

Resolució d'adjudicacions

  • Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022

Qui l'ha de fer

  • Pesonal funcionari de carrera sense destinació definitva que mai hagin tengut destí a les Illes Balears
  • Personal funcionari en pràctiques (oposicions 2022)
  • Personal funcionari interí, cada vegada que obtengui una nova plaça

Tràmit previ a la presa de possessió