Administració Local

Ajuntament de Palma EMT Procés de selecció per cobrir places de Tècnics i Especialistes en manteniment

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 3 d'octubre de 2017 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció, per cobrir places de Subalterns, treballs auxiliars i iniciació professional, per les tasques xapa i pintura. El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.

Ajuntament de Palma, bases convocatòria borsí extraordinari i urgent pel torn lliure d’Economista

El BOIB núm 123, de 7 d'octubre publica les bases i la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe superior, especialitat Economista, grup A, subgrup A1, que s’adjunten. El termini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 19.

Ajuntament de Palma, bases convocatòria borsí extraordinari i urgent pel torn lliure de Delineant/a

El BOIB núm. 123, de 7 d'oc tubre publica la convocatòria per a la constitució d’un borsí extraordinari i urgent pel sistema de concurs pel torn lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins tècnics de l’Ajuntament de Palma enquadrats en l’escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a especialista, especialitat Delineant/a, grup C, subgrup C1, que s’adjunten.. El termini per presentar-hi sol·licituds acaba dia 19 .

Borsa de treball de l'especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'especialitat Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica.

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears

Borsa de treball d'Auxiliar d'Administració General

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball d'Auxiliar d'Administració General

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

L'STEI sol·licita l'aixecament del fons social

Entrant al darrer trimestre del 2017 i quan s’està tramitant el Pressupost de la CAIB per al 2018, des de l’STEI Intersindical recordam al govern i als grups parlamentaris que el personal empleat públic encara pateix mesures restrictives imposades pel Decret Llei 5/2012. Una d’elles és la suspensió d’algunes ajudes del Fons Social.

Per això, hem remès un escrit a la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i a cada un dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears perquè considerin l’aixecament de les suspensions encara vigents.

Aquí teniu l’escrit adreçat a la consellera i un model de l’escrit remès a cada grup parlamentari.

comunicat fons social petit

Comunicat Fons Social