Recuperació de les retribucions per incapacitat temporal

Acord del Consell de Govern de dia 8 de setembre de 2023 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial d’Educació de 29 d’agost de 2023 sobre el restabliment del dret a percebre el complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal (Publicat al BOIB 125 de 9 de setembre de 2023).

Eliminació de la penalització retributiva per les absències per malaltia i accidents que donen lloc o no a una baixa laboral de menys de 5 dies a partir del curs 2023-2024. En aquest BOIB s'aplica al curs 2023-2024 l'acord núm. 24 de l'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació, de 27 de febrer de 2023, sobre mesures sociolaborals i millores educatives en el marc de la normativa bàsica estatal.

  • Complement de la prestació per incapacitat temporal:

Es reconeix el dret a percebre un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que corresponguin a les persones afectades per a qualsevol situació d'incapacitat temporal.