Davant l’anunci fet pel conseller Bosch de canviar la normativa vigent en matèria de llengua als centres educatius i d’imposar un nou decret de tractament de llengües que podria substituir el decret de mínims, l’STEI Intersindical vol manifestar que:

  • Tot i que estam a favor de l’aprenentatge d’una llengua estrangera, com no podia ser d’una altra manera, no acceptarem cap normativa que vagi per davall del 50% com a mínim de presència del català a l’escola i durem als tribunals totes les normatives que vagin en contra de la progressivitat de la presència del català als centres educatius de les illes Balears.
  • Els possibles canvis que es proposin han de garantir que en acabar l’escolarització obligatòria l’alumnat tengui una competència lingüística i comunicativa adequada en català i en castellà, ambdues llengües oficials de la nostra comunitat.
  • Tots els infants i joves han de tenir un contacte suficient amb la llengua pròpia del territori, la llengua catalana, per poder ser competents, lingüísticament i comunicativament, l’han de poder entendre i, si volen, l’han de poder parlar, llegir i escriure.  
  • L’escola és l’àmbit que, en les millors condicions, pot oferir l’aprenentatge de la llengua catalana a les persones nouvingudes i al mateix temps educar en el respecte de totes les llengües que es parlen al món i de totes les persones que fan part de comunitats lingüístiques diferents a la nostra.
  • Estam d’acord en la consolidació i l’aprenentatge d’una llengua estrangera per part dels nostres infants i joves durant la seva escolarització obligatòria, sempre que això no suposi deixar de banda o disminuir la presència de la llengua pròpia a l’escola.
  • Estam a favor que la llengua pròpia del territori sigui la llengua de l’escola. Pensam que aquesta és una de les millor formes de propiciar la cohesió social de totes les persones que conviuen a un mateix espai geogràfic i que per les raons que siguin s’han hagut de desplaçar dels seus països d’origen.  
  • Les llengües maternes, a societats on es parlen moltes llengües, no poden substituir a l’escola, el paper social i de coherència pedagògica tant important que tenen les llengües pròpies del territori on s’ubiquen les escoles.
  • La conselleria no pot tirar per terra la feina tan ben feta i des de fa tant de temps pels mestres en favor de la llengua i la cultura pròpies. Han treballat per la igualtat d’oportunitats, ensenyant el català als que a l’àmbit familiar no el parlen. També han  treballat per la cohesió social, tan necessària en una societat cada vegada més multilingüe per raons econòmiques i socials. 
  • Consideram que la conselleria ha d’ocupar-se dels veritables problemes que preocupen la comunitat educativa i no ha de tocar el que ja funciona per a la immensa majoria de la població, ja que podria crear una crispació considerable que repercutiria negativament en els centres docents i en la població escolar i les seves famílies.

Més informació: M. Antònia Font STEI Intersindical 619783884

Volem tv