L'STEI Intersindical ha votat NO perquè no garanteix els mínims d'ensenyament en català, perquè no promou la democràcia interna als centres, estableix una carrera professional no negociada, obre la porta a la lliure designació del personal interí als centres educatius i no equipara l'accés a la feina dels docents als centres públics i concertats.

Avui hem fet el plenari per debatre les esmenes presentades al document de pacte per l'educació i donar per acabada aquesta primera fase del document. Malauradament no s'ha pogut fer per consens i s'han fet votacions en què s'ha vist la divisió interna dels membres del CEIB pel que fa al contingut del document.

L'STEI Intersindical no ha acceptat el redactat que fa referència a l'ensenyament en català perquè la majoria del plenari, tot i que diu que està a favor del català, no ha volgut incloure que "Cada centre escolar elaborarà el seu projecte lingüístic en què l'ensenyament en català serà el 50% com a mínim i possibilitarà que es pugui fer l'ensenyament íntegrament en català".

 

Tampoc no s'ha acceptat incloure la petició de la derogació de la LOMCE, ni se n'ha volgut fer cap referència crítica. S'ha descartat també que el sistema de selecció dels docents de la privada concertada s'equipari al de la publica i se seleccioni el professorat seguint els criteris de publicitat, mèrit, capacitat i igualtat. L'ambigüitat del document de pacte no deixa clar quins aspectes afecten els docents dels centres de privada concertada i els dels centres públics. 


El plenari ha rebutjat la proposta de l'STEI Intersindical i altres sindicats que pretenia que els equips directius fossin elegits pel consell escolar del centre.

Igualment s'ha rebutjat una proposta sindical de garantir els drets de lesbianes, gays, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la LGTBIfòbia. 

El document preveu també una carrera professional docent que va en contra de la potestat negociadora dels sindicats. L'equilibri en les votacions no reflecteix l'expressió del consens que ens hagués agradat assolir i que durant tot aquest temps hem intentat aconseguir. Hem votat en contra del document l'STEI Intersindical, FE CCOO, UGT Ensenyament i UOB. Aquestes organitzacions conformam la majoria sindical al CEIB.Els representants de l'STEI Intersindical ha votat no al document de pacte perquè no s'han acceptat algunes de les esmenes bàsiques que hem presentat. 

El desplegament del Pacte per l'educació s'haurà de consensuar i negociar, al manco, amb el conjunt de les organitzacions representatives de la comunitat educativa. Una part del sistema educatiu de les illes depèn de la legislació estatal i per fer efectiu el Pacte per l'Educació a les Illes, també s'ha de tenir en compte el Pacte que s'ha de fer a l'Estat. I s'ha de consensuar amb les forces polítiques la derogació de la LOMCE, condició indispensable per poder dur endavant el pacte que proposam.

Volem tv