Un any més, com cada 6 de febrer, tornam a reivindicar la tolerància zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF).

Tant dones com nines, a tot el món, han estat afectades per actituds i pràctiques freqüents, heretades, que formen part de la societat patriarcal que ha predominat en la nostra societat. Assetjament, violació, cremes de bruixes, matrimoni infantil i forçat, assassinats d'honor, planxat de pits, mutilació genital femenina... constitueixen greus violacions als drets fonamentals, aquells que, com a societat, ens hem compromès a defensar.

La MGF és reconeguda a nivell internacional, amb greus implicacions sanitàries i psicosocials: viola els drets de dones i nines a la integritat física i psicològica, afectant directament la seva salut sexual i reproductiva, perpetuant les desigualtats de gènere.

En matèria de dades, les nines de 14 anys o menys representen a 44 milions de totes aquelles persones que han sofert l'ablació. La major incidència d'aquesta pràctica entre les nines d'aquesta edat es produeix a Gàmbia, amb un 56%, a Mauritània amb un 54% i a Indonèsia, on al voltant de la meitat de les nines d'11 anys o menys han estat sotmeses a la pràctica. Els països amb major prevalença entre nines i dones de 15 a 49 anys són Somàlia, amb un 98%, Guinea, amb un 97% i Djibouti, amb un 93%. En molts països, la majoria de les nines varen sofrir l'ablació abans d'arribar al seu cinquè aniversari.

6 de febrer

A nivell estatal, a Espanya hi ha 80.282 dones provinents de països on es practica la MGF, és a dir, 11.196 més que en EL 2016, cosa que significa un increment del 16,2%. Aquesta tendència a l'alça s'ha produït, precisament, després d'un període d'un cert estancament degut a la recessió econòmica. Del total de dones, 18.836 són nInes d'entre 0 i 14 anys, grup que ha augmentat un 2,4% durant l'últim quinquenni. El motiu d'aquest menor increment de població infantil radica, principalment, en el progressiu envelliment de la població femenina en edat fèrtil (el grup majoritari de dones es troba en la franja d'edat de 40 a 44 anys). La població infantil, a més, i a conseqüència dels processos de nacionalització, pot patir un cert subregistre en les dades utilitzades, ja que les nines nascudes a Espanya de progenitors procedents d'un país on es practica la MGF, quan adquireixen la nacionalitat espanyola, ja no poden ser identificades com a procedents d'un país MGF.

Mentrestant, és imprescindible empoderar les dones i les nines amb tots els mitjans dels que disposam: legislatius, sanitaris, educatius, de sensibilització i acompanyament per a eradicar de manera efectiva i definitivament aquesta terrible pràctica que ha costat i continua costant tantes vides i tant de sofriment.

Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical, treballam dia a dia per a acabar amb aquesta pràctica i ens unim a les veus en defensa de les dones i les nines que veuen violentats els seus drets humans més bàsics.