Pla de formació FIOP 2022

Al BOIB núm. 9 del 15 de gener s’ha publicat l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació FIOP per a l’any 2022.

Els destinataris són les persones que acreditin una discapacitat igual o superior a un 33% i que tinguin interès en treballar en l’Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o bé es trobin en situació de servei actiu dins l’Administració Pública, atenent als requisits necessaris per a cada curs.

Llegeix més...

Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022

Al BOIB núm. 163 del 25 de novembre s'ha publicat l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 22 de novembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2022.

El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP és de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (del 26 de novembre al 9 de desembre, ambdós inclosos)

Pàgina 5 de 25